2017 Damga Vergisi Oranları
Damga vergisi
Bireyler ile bireyler, bireyler ile kurumlar ya da kurumlar ve kurumlar arasında resmi işlemleri belgelendirmek amacı ile kağıtlardan alınan vergiye damga vergisi denilmektedir.
yerine geçmekte olan ibarelerin bulunması aynı zamanda hüküm içermesi gerekmektedir.

2017 Damga Vergisi Tutarları

2017 Damga Vergisi Tutarları

2017 Damga Vergisi

Damga vergisi 

2017 Damga vergisi oranları konusuna açıklık getirmeden hemen önce dilerseniz "Damga Vergisi" konusuna ilişkin bilgiler edinelim hep beraber.

Başta damga vergisi nedir? tanımını öğrenelim.

Damga vergisi;

Bireyler ile bireyler, bireyler ile kurumlar ya da  kurumlar ve kurumlar arasında resmi işlemleri belgelendirmek amacı ile kağıtlardan alınan vergiye damga vergisi denilmektedir.

Kağıt terimi ise, yazılan ve imzalanan ya da imza yerine geçecek bir işaret koymak sureti ile düzenlenmekte olan aynı zamanda her hangi bir hususu kanıtlamak amacı ile ibraz edilebilecek olan belgelerdir.

Damga vergisinin tahsil edilmesi için kağıdın ibraz edilebiliyor olması veyahutta  imzalanabilir olması, ya da imza yerine geçmekte olan ibarelerin bulunması aynı zamanda hüküm içermesi gerekmektedir.

Damga Vergisi Mükellefleri

Damga vergisi mükellefler kağıtları (belgeleri) imza etmekte olan kişilerdir.

Resmi kurumlarda bireyler  arasında olan işlemlere ait kağıtların damga vergisini bireyler ödemektedir.

Yabancı ülkeler ve Türkiye de bulunan yabancı elçilikler bununla beraber konsolosluklarda düzenlenmekte olan kağıt vergilerini, Türkiye de bu kağıtları resmi kurumlara ibraz etmekte olan aynı zamanda üzerinde devir, ciro gibi işlemleri gerçekleştirenler, her hangi bir suret ile hükümlerinden faydalanmakta olan kişiler damga vergisi ödemektedirler.

Fakat, ticari ya da mütedavil kağıt mati yetinde olanların vergisini, aynı zamanda en evvel satan ya da kabul gibi bir başka suret ile kullanan kişiler ödeme yapmaktadırlar.

Damga Vergisi Nereye Ödenir?

Damga Vergisi Nasıl Ödenir?

Damga Vergisi Ödemesi;

* Pul yapıştırılması haliyle,

*Makbuz karşılığında,

*İstihkaktan kesintisinin yapılması 

* Basılı damga konulması 

Konulması ile ödenebilmektedir.

                                    Damga Vergisine Tâbi Kâğıtlar

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar Kanunla Getirilen Uygulanacak Olan

A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 7,5) (Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,5) (Binde1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 7,5) (Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 7,5) (Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,5) (Binde 1,89)

6. (Ek: 28/3/2007-5615/15 md.; Değişik: 4/6/2008-

5766/10 md.) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,5) (Binde 1,89)

7. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) Hazinenin özel

mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

(Binde 9,48)

9. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

11. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler    (Binde 9,48)

12. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

13. (Ek: 15/7/2016-6728/28 md.) 18/4/2001 tarihli ve

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:

1. Tahkimnameler (18,00 TL) (47,80 TL.)

2. Sulhnameler (18,00 TL) (47,80 TL.)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı

ihtiva edenler dahil)  (100,00 TL) (268,50 TL.)

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idarî davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 7,5) (Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (18,00 TL) (47,80 TL.)

2. (Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) 

(Binde 4,5) (Binde 5,69)

III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar

1. Ticarî ve mütedavil senetler:

 a) Emtia senetleri:

 aa) Makbuz senedi (Resepise) (6,50 TL) (16,60 TL.)

 ab) Rehin senedi (Varant) (4,00 TL) (9,80 TL.)

 ac) İyda senedi (1,00 TL) (1,70 TL.)

 ad) Taşıma senedi (0,50 TL) (0,60 TL.)

 b) Konşimentolar (4,00 TL) (9,80 TL.)

 c) Deniz ödüncü senedi (Binde 7,5) (Binde 9,48)

 d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 7,5) (Binde 9,48)

2. Ticarî belgeler:

 a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (6,50 TL) (16,60 TL.)

 b) Resmî dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 ba) Bilançolar (14,00 YL) (36,90 TL.)

 bb) Gelir tabloları (7,00 TL) (17,80 TL.)

 bc) İşletme hesabı özetleri (7,00 TL) (17,80 TL.)

 c) Barnameler (1,00 TL) (1,70 TL.)

 d) Tasdikli manifesto nüshaları (3,00 TL) (7,30 TL.)

 e) Ordinolar (0,50 TL) (0,60 TL.)

 f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (3,00 TL) (7,30 TL.)

IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar (Binde 7,5) (Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar (1) (Binde 6) (Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 6) (Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6) (Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tâbidir):

 a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,50 TL) (0,60 TL.)

 b) Vergi beyannameleri: (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) ((f) bendi dâhil olmak üzere,beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

 ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (18,00 TL) (47,80 TL.)

 bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (24,00 TL) (63,80 TL.)

 bc) Katma değer vergisi beyannameleri (12,00 TL) (31,50 TL.)

 bd) Muhtasar beyannameler (12,00 TL) (31,50 TL.)

 be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (12,00 TL) (31,50 TL.)

 c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (24,00 TL) (63,80 TL.)

 d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (9,00 TL) (23,50 TL.)

 e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (9,00 TL) (23,50 TL.)

 f) (Ek: 18/2/2009-5838/15 md.; Değişik: 15/7/2016-6728/28 md.) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler (37,40 TL.)

3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispî vergiye tâbi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (0,50 TL) (0,60 TL)

2017 damga vergisi oranları konusuna gelince;

Açıklanacak olan damga vergisi oranları değil, damga vergisi tutarlarıdır.

Ancak 2017 damga vergisi oranlarına ilişkin olarak bir değişiklik yapılacağı söz konusu değil şu aşama için.

Damga vergisi oranları 2017 senesinde önce ki yıllarda olduğu gibi güncelleme yapılacaktır.

Bir önceki yazımızda sizlere Vergi Matrahı konusu hakkında bilgiler vermiştik. Dilerseniz makalemize göz atabilirsiniz.

 http://gofinans.com/haberler/vergi-matrahi

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları