Haciz İşlemleri Nasıl Yapılır?
Haciz İşlemleri Süreci

Haciz İşlemi Nasıl Yapılıyor?

Haciz, icra takibinin kesinleşmesi sonrası borcunu ödeyen borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına alacaklı tarafın talebi beraberinde idari ve adli mercilerce el konulması olarak tanımlanmaktadır.

Yani, icra takibinin kesinleşmesinin ardından alacaklı lehine borçlu tarafın mal ile haklarına devlet kanalı ve icra memurları aracılığı ile el konulmasıdır.

Peki, haciz hangi durumlarda gelir?

*İcra takibinin kesinleşmiş olması halinde,

*Mevcut borcun ödenmemesi halinde,

*İlamsız icra takibinde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 iş günü içerisinde itiraz edilmediği durumda haciz işlemi başlatılmaktadır.

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz, alacaklının para alacağının süresi içerisinde ve gününde ödenmesini güvence altına almak amacı ile ve mahkeme kararıyla borçlunun mallarına geçici olarak hukuken el konulması olarak ifade edilmektedir.

İhtiyati haciz kararları özellikle ödeme emri gönderilerek icra takibine geçilmiş olması halinde kötü niyetli borçlunun hileyle mal kaçırmasının önüne geçmek amacı ile uygulanır.

İhtiyati Haciz Nedenleri

*Alacağın vadesinin geçmiş olması,

*Alacak için rehin temin edilmemiş olması,

*Vadesi gelmemiş alacaklarda borçlunun yerleşim yeri belirlenemiyor ise,

*Borçlu mal kaçırma amacı ile hareket ediyor ise ihtiyati haciz uygulanabilmektedir.

Alacaklı ihtiyati haciz kararı için borçlunun yerleşim yeri adresinde ki yani ikamet adresindeki yer mahkemesine dilekçe ile beraber başvuru yaparak ve delillerini de sunarak mahkemeye ibraz etmesi gerekmektedir.

İhtiyati haciz kararı için sunulan delilerin yaklaşık olarak ispat edilmesi mahkeme tarafınca yeterli görülmekte ve alacaklının ihtiyati haciz kararı verilmesi neticesi haksız çıkma ihtimaline karşın belirli bir miktarda teminat yatırması gerekmektedir.

Haciz işlemleri, icra takibinin başlaması noktasından sonra haciz ihbarnamesinin şart ve şekillerine yönelik işlemlerin uygulanması bakımından teknik içerik olması ve hukuki birikimi olmayan kişiler tarafınca yürütülmesi halinde kişilerin hak kaybına uğramaları söz konusu olabilir.

Bu nedenle, sürecin takibi açısından kişilerin hak kaybı yaşamamaları adına haciz sürecini uzman bir icra avukatı ile takip etmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

E- Haciz Nedir?

Elektronik haciz (e-haciz) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 62. maddesine yapılan ek düzenlemeler ve 79.madde hükmü uyarınca borçlu mükellefler ile alakalı bu kişilerin banka hesaplarına uygulanan haciz yöntemi olarak tanımlanmaktadır.

E-Haciz uygulaması mevcut alacak takip uygulamasını daha hızlı ve masrafsız bir şekilde gerçekleştirmek, ilgili personeli başka işlerde görevlendirmek gibi amaçlar içermektedir.

Elektronik haciz uygulaması için vergi dairesi tarafınca borçlu mükelleflere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 55. maddesine uygun olarak ödeme emrinin tebliğ edilmesi ve borçlu da ödeme emrine karşın 7 iş günü içerisinde mal beyanında bulunmalıdır.

Aksi halde ödeme emri kesinleşmektedir. Kesinleşmiş olan ve ödeme aşamasına gelen kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden bu noktada mükellefin banka hesaplarına e-haciz uygulanmaz.

Ödeme emrinin tebliğ edilmesinin üzerine devlet borçlusunun ilgili ödeme emrine karşın 30 iş günü içerisinde vergi davası açabilme hakkı mevcuttur.

Peki, Haciz İşlemi Nasıl Başlatılır?

Haciz işlemlerinin başlaması için alacaklının İcra Müdürlüğüne giderek icra takibi talebinde bulunması gerekmektedir.

Bunun üzerine icra Müdürlüğü ilgili takip talebini düzenleyerek borçluya bildirimde bulunur.

Borçlunun ödeme emrini almasından sonra tebligatta yazılı olan yükümlüklere uyması zorunludur.

Borçluya gönderilen tebligatta şu hususlar yer almaktadır;

*Ödeme emri ile ilgili tebligatın alınmasından itibaren belirtilen süre içerisinde ilgili kuruma ödeme yapılması,

*İtiraz hakkının olduğu,

*Mal beyanında bulunulması hakkında başvuru yapması gerektiğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Tebligatta yer alan ve yazılı olan yükümlüklerin borçlu tarafınca yerine getirilmemesi halinde takip kesinleşmektedir.

Bunun üzerine alacaklı İcra Müdürlüğüne başvuruda bulunarak borçlunun taşınır ile taşınmaz mallarının haczedilmesini isteyebilir.

Talebin kabul görmesi halinde icra memurları ile borçlunun ikamet adresine gidilerek malların tespiti yapılır bunun ardından da  hacze konu olacak mallar tespit edilir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları