Haciz Nasıl Kaldırılır?
Haciz İşlemi Nasıl Kaldırılır?

Haczi Nasıl Kaldırabilirim?

Haciz, borçluya karşı borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı taraf adına yapılabilen bir işlemdir.

Bu işlem borcun tahsilini sağlamak amacı ile borçlunun mal ile haklarına icra ve mal müdürlüğünün aracılığı ile el konularak gerçekleştirilmektedir.

Haczin konusu, borçlunun taşınır ve taşınmazları ile hakları üzerindeki alacaklının alacak miktarı kadardır.

Alacaklı icra müdürlüğüne başvuruda bulunarak icra takibi için talepte bulunmaktadır. Bu icra takibi sonucunda borçluya icra dairesinde ödeme emri yada icra emri gönderilmektedir.

Bu ödeme emrine ya da icra emrine itiraz etmek isteyen borçlu yasal süre içerisinde itiraz etmeli, itiraz etmez ise icra takibi kesinleşmiş olmaktadır.

İcra takibinin kesinleşmesinin ardından borçlunun evine, banka hesabında bulunan paraya ve gayrimenkulleri üzerine haczin gereği uygulanabilmektedir.

Haczin Kaldırılması İşlemi

Borçlunun mal ile haklarındaki haczin kaldırılması için iki yol bulunmaktadır. Bunlardan biri;

*İcra ve İflas Kanunun'da yer alan sürelerin geçmesi,

*İkincisi de, alacaklının bizzat veya alacaklının vekilinin talebi olmaktadır.

İcra müdürlüğü mal yada hakların üzerinden haczin kaldırılması için borçlunun talebi olmadığı sürece re'sen harekete geçemez.

Borçlu kanuni sürelerin geçmiş olduğu iddiası ile haczin kaldırılmasını kendisinin talep etmesi gerekmektedir.

Bu süreler İcra ve İflas Kanunu 106.madde uyarınca taşınır mallarda 6 ay, taşınmaz mallarda da 1 yıldır.

Borçlunun bu talebi sonucunda, kanunu süreler içerisinde haczin konusu mallara satış talep edilmediği ve satış avansı yatırılmadığı hallerde haciz düşer.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Bu husus;

Taşınmazların haczinin kaldırılmasındaki farklılıktır. Taşınmazlara haciz müzekkere ile konulduğundan dolayı kaldırılması işlemi müzekkere aracılığı ile olması gerekir.

Haczin kaldırılması talebinin kabulü durumunda icra müdürlüğü ilgili tapu sicil müdürlüğüne haciz fek müzekkeresi yazarak ve müzekkereleri yönetmelik gereği posta aracılığı ile kabul etmek zorunda olduğundan dolayı posta yolu ile gönderim için borçludan tebligat masraflarını talep edecektir.

Taşınır malların haczinin kaldırılması işleminde ise yediemin deposunda bulunan taşınır mallar ya da motorlu taşıtların tesliminde icra memurunun bulunması ve yediemin deposunda bulunduğu süredeki depo ücreti talep edilmektedir.

Alacaklı yada Vekilinin Talebi Üzerine Haczin Kaldırılması

Alacaklının bizzat veya vekilinin talebi ile harçlı veya harçsız olarak haczin kaldırılmasını her zaman talep edilebilmektedir.

Eğer alacaklı alacağından feragat ederek haczin kaldırılmasını talep ediyor ise takip tutarı üzerinden hesaplanacak olan feragat harcını yatırması zaruridir. 

Alacaklı haricen tahsil halinde, borçludan alacağı haricen tahsil ettiği icra dosyasına beyanda bulunarak haczi kaldırabilir.

Bu imkandan yararlanabilmek için icra müdürlüğü tarafınca takip tutarı üzerinde tahsil harcı hesaplanacaktır.

Bu harç bedeli yatırılmadığı müddetçe haciz kaldırılamaz. Harcı kimin yatırdığı ise hiç önemli değildir. 

Burada önemli olan harcın yatırılmış olmasıdır. Yargıtay kararı ile dosyada birden fazla haciz var ise hacizlerden birinin kaldırılmasının talebinde harçların yatırılmasına gerek duyulmamaktadır.

Haczin usulsüz olarak yapıldığına ilişkin bir durum söz konusu olduğunda borçlu mahkemeden haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir. 

Bunun doğrultusunda mahkeme kararı ile haczin kaldırılması mümkün olabilmektedir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları