KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)
Katma Değer Vergisi Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Uygulamasında Değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Uygulamasında Değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan "KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)"yazımızın devamında detayları ile beraber yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞERVERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO:11)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin(I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “ –Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere “ – Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,” satırı eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis,tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için iş gücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümünün sonunaaşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Diğer taraftan fazla veya yersiz tevkif edilen KDV’nin alıcı tarafından beyan edilip ödenmiş olması halinde,alıcı ve satıcının yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla veya yersiz ödenen KDV’nin iade edilmemesi kaydıyla, fazla veya yersiz tevkif edilen vergiye göre satıcının yapmış olduğu beyana ve bu beyana istinaden kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iadeye ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, fazla veya yersiz KDV tevkif edildiğinin, satıcıya KDV iadesi yapılmadan önce anlaşılması halinde, fazla veya yersiz tevkifata ilişkin satıcıya KDV iadesi yapılmaz. Bu durumda işlemlerin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir.

Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte,belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasınıinşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A)Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan400 TL KDV üzerinden (2/10) oranına tekabül eden 80 TL KDV’yi tevkif ederek 2No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplananKDV’nin tevkif edilmeyen 320 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyanetmiş ve tevkif edilen 80 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemleilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılmasıdurumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaatA.Ş.’nin KDVBeyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltmeyapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkinherhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün sekizinci veonuncu paragrafları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergiinceleme raporu ile yerine getirilir.”

“5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergiinceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. İadenin YMM raporu iletalep edilmesi ve bu iadenin 5.000 TL’yi aşan kısmı için teminat verilmesihalinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, YMM raporu sonucunagöre çözülür.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/A-3.3.) bölümünün birinci paragrafınınsonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu belgenin alınamadığı durumlarda,istisna kapsamında işlemi beyan eden mükellefin ilgili ülkede kendisine verilenroaming hizmetine KDV uygulanmadığını tevsikeden fatura örneği de bu belgenin yerine geçer. Ancak, bu şekilde tevsikedilmiş olsa dahi ilgili ülkede karşılıklılık uygulanmadığının tespit edilmesihalinde, daha önce hesaplanmayan KDV ve buna ilişkin ceza ve faizlerinmükelleften aranacağı tabiidir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/A-8.9.) bölümünün birinci paragrafıaşağıda yer alan ilk paragraftaki şekilde değiştirilmiş, aşağıda yer alan diğerparagraflar aynı bölüme sırasıyla ikinci ve üçüncü paragraf olarak eklenmiştir.

“3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde,ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek katma değervergisinin, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplananvergiden, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginindüşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır.”

“İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları içinihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz. Bu kapsamdadüzenlenen faturaya; "3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesihükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhinematrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDVhesaplanmamıştır." ifadesi yazılır. Ayrıca söz konusu faturada, imalatçıtarafından düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer verilir.

İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iadeedilecek KDV hesabında, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarındandoğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelendeğişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelendeğişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmaksuretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplananvergiden düşüleceği tabiidir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (II/A-9.1.) bölümünün son paragrafınınbirinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öte yandan,3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibimükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ilebu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiğimalların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiylebulunacak tutarı aşamaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (II/F-4.9.) bölümü başlığı ile birlikteaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.9. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile BuBölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri

3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbestbölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılanihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den müstesnadır.

Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbestbölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılanihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. İhraç amaçlı yük taşıma işleridışında, yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgedenyurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler KDV’ye tabidir.

Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrükçıkış kapısına ihraç malının taşınması işi KDV’den istisnadır. Serbest bölgedeüretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların yurtiçinden serbestbölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da istisnakapsamında değerlendirilecektir. Diğer taraftan serbest bölgeden yurtiçineyapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğindenKDV’ye tabi olacaktır.

Örnek 1: Serbest bölgede faaliyet gösteren (A) firmasınaserbest bölgeye gelinerek makine bakım-onarım hizmeti verilmesi 3065 sayılıKanunun (17/4-ı) maddesi kapsamında KDV’den istisna iken, (A) firmasınınserbest bölge dışından araç kiralaması KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Örnek 2: Serbest bölgede faaliyet gösteren (A) A.Ş., serbest bölgede üreteceği mallarailişkin yurtiçinden satın aldığı hammaddeleri (B) Nakliyat Ltd. Şti.’ne taşıttırmıştır. (A) A.Ş. buhammaddeleri kullanarak ürettiği malların bir kısmını ihraç etmiş, ihraç edilenmalların limana kadar taşınması işini de yine (B) Nakliyat Ltd. Şti.’ne yaptırmıştır. Ürettiği mallarınkalan kısmını da yurtiçine satmış ve söz konusu malları (D) Nakliyat A.Ş.’netaşıttırmıştır. Bu durumda, (B) Nakliyat Ltd. Şti. tarafından yapılan taşımaişleri KDV’den istisna olacak, (D) Nakliyat A.Ş. tarafından yapılan taşıma işiise ihraç amaçlı yük taşıma işi olmadığından KDV’ye tabi olacaktır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (III/B-2.1.1.) bölümünün üçüncüparagrafında yer alan “Kanunu51”, “Kanun52” ve “Kanununun53” ibarelerisırasıyla “Kanunu”, “Kanun” ve “Kanununun” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümünsonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“3065 sayılı Kanunun (10/a)maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetinyapılması; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasındanönce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilenmiktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anındavergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde,faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerindüzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturadagösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslimedildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDVoranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerliolan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihtegeçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslimedildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltmeyapılmayacaktır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin (III/B-3.1.2.) bölümünün altıncıparagrafının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin (III/B-3.1.3.1.) bölümüne ilişkin “Örnek1”de yer alan “mobilya,” ibaresinden sonra gelmek üzere “perde, avize,”ibaresi, “Örnek 1”in sonuna ise aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Diğer taraftan 150 m²’nin altındaki konutun inşasındakullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye,batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iadehesabına dahiledilebilecektir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin (III/B-3.2.1.) bölümünün üçüncüparagrafında yer alan “mahsup talepleri” ibaresi “mahsuben iade talepleri YMMraporu,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin (III/B-3.2.2.)bölümünün birinci paragrafında yer alan “doğalgaz borçlarına” ibaresi “doğalgazborçları ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su,doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkinborçlarına” şeklinde değiştirilmiş olup, aynı bölümün sonuna aşağıdaki paragrafeklenmiştir.

“İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadealacaklarının mükelleflerin organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik,su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkinborçlarına mahsubu da yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerinegetirilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin (III/B-3.3.) bölümünün yedinci paragrafıyürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin (III/B-3.4.1.) bölümünün sonunaaşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamalarınedeniyle KDV iade alacağı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı iade edilir. Bunagöre, indirimli orana tabi olup tevkifat uygulanan işlemlerden doğan KDV iade talepleri, buTebliğin (I/C-2.1.5.) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerinegetirilir.

Diğer taraftan indirimli orana tabi işlemlerdenkaynaklanan iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablonun “Hesaplanan KDV”sütununa, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı (tevkif edilen tutar dahil) yazılır.

Örnek: (A) firması, dokumacı (B) firmasına100.000 TL’lik tiftik teslim etmiştir. İndirimli orana tabi (%8) bu teslimdehesaplanan KDV (100.000x0,08=) 8.000 TL olup söz konusu teslim aynı zamanda(9/10) oranında tevkifatatabidir. (A) firmasının hem tevkifata tabi hem de indirimli orana tabi buişleminde, tevkifata tabi tutulan (8.000x0,90=) 7.200 TL KDV’nin tevkifata ilişkin usul ve esaslar çerçevesindeiadesi talep edilecektir. (A) firmasının indirimli orana tabi işlemlernedeniyle iade talep etmesi durumunda ise, hesaplama tablosunun hesaplanan KDVsütununa, hesaplanan KDV’nin kısmi tevkifat uygulanmadan önceki tutarı olan8.000 TL yazılacaktır.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin (III/B-3.4.7.) bölümünden sonra gelmeküzere başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

3.4.8. Vergi İnceleme Raporuna Göre Mahsuben İade

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının,vergi inceleme raporuna göre Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilenborçlara mahsubunun talep edilmesi halinde, mahsup işlemi vergi inceleme raporudışında kalan diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talepdilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla teminat aranmadanyapılır. Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmemişolması kaydıyla mahsuben iade talep edilen borcun vade tarihinden vergiinceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçensüre için gecikme zammı hesaplanmaz.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin (III/B-3.6.) bölümünde yer alan Tabloların(Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3) altıncı sütunlarında yer alan “ÖNCEKİ DÖNEM SONUİADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI” ibaresi “ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADEYE ESAS KDV TUTARI”olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Tebliğin (III/C-5.6.) bölümünün sonuna aşağıdakiparagraflar eklenmiştir.

“Diğer taraftan, düzenlenen faturanın alıcı tarafındandava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusuyapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanunidefterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilir.

Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığınınveya eksik yapıldığının tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonrasorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu vergilerin tarh edilmesihalinde, tarh edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiğitakvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV’nin indirim konusu yapılmasımümkündür.

KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanındadüzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününütakip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerinesatıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı tarafındanfaturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmekşartıyla indirim konusu yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin (IV/A-1.5.) bölümünün birinci paragrafıyürürlükten kaldırılmış, ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“DİİBkapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdilerikullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraçkayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraçkayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındakifarka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin (IV/A-4.) bölümününbeşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerinteminat karşılığı aldıkları iadeye ilişkin olarak;

- İadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içindebu iade ile ilgili olarak YMM raporu ibraz edilmemesi ve ek süre talebindebulunulmaması,

- Ek süre talebinin uygun bulunmaması,

- Altı aylık ek süre içinde de YMM raporunun ibrazedilmemesi

durumlarında, teminat karşılığı yapılan iadeincelemeye sevk edilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin (IV/A-5.) bölümününsonuna başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

5.6. Artırımlı Teminat Uygulaması

İade taleplerinin yerine getirilmesibakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, mükelleflerin Tebliğin(IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla YMM KDVİadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerinde, iade talep dilekçesiile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin(YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talepedilen tutarın %120’si oranında (İTUS sertifikası sahibi mükellefler için %60’ıoranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, iade işlemi beş iş günüiçinde gerçekleştirilir. İadeye ilişkin YMM raporunun iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içindeverilmemesi halinde, iade talebi sürenin sonunda ivedilikle incelemeye sevkedilir.

İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde,KDVİRA, YMM raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gerekendiğer kontroller iki ay içerisinde tamamlanır. İade hakkı doğuran işlem bazındayapılan bu kontroller sonucunda herhangi bir eksiklik/olumsuzluk tespitedilmemesi halinde, YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç ikiay içinde teminat mektubu mükellefe iade edilir.

Ancak yapılan kontroller sonucunda eksiklik/olumsuzluktespit edilmesi halinde, bu eksikliğin/olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe30 günlük süre verilir. Süresinde eksiklikleri/olumsuzlukları gidermeyenmükellefe 30 günlük ek süre verilir. Mükellefe verilen bu süreler, teminatmektuplarının iade edilmesine ilişkin iki aylık sürenin hesabında dikkatealınmaz. Bu süreler içinde eksikliklerin/olumsuzlukların giderilmemesi halindehaksız iade edilen tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleftenaranır.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün;

a) Birinci paragrafında (iii) sırasından sonra gelmek üzereaşağıdaki sıra eklenmiş,

“iv. Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talepedilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edileneksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi”

b) İkinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdakiparagraf eklenmiştir.

“Yukarıda dördüncü sıra kapsamında, iade talebininincelemeye sevki Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi DairesiBaşkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından yapılabilir. İncelemeye sevk, ancaköncesinde vergi dairelerince mükellefin iade dosyasındakieksikliklerin/olumsuzlukların YMM veya mükellef tarafından düzelttirilmesine ilişkinyazının yazılması ve belirtilen sürede YMM veya mükellef tarafından gereklidüzeltmelerin mevzuata uygun şekilde yapılmaması veya olumsuzluğungiderilmemesi halinde mümkündür. Bu kapsamda incelemeye sevk edilen iadetalepleri, iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında banka teminat mektubuverilmesi halinde yerine getirilir, teminat vergi inceleme raporuna göreçözülür.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin (IV/E-1.3.) bölümünün dördüncü paragrafındayer alan “(IV/E/3.4), (IV/E/3.5),” ibaresi “(IV/E/3.2), (IV/E/3.3),” olarakdeğiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin (IV/E-2.2.) bölümünün ikinci paragrafındaki“(IV/E/3.4), (IV/E/3.5),” ibaresi “(IV/E/3.2), (IV/E/3.3),” olarakdeğiştirilmiştir.

MADDE 25 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları