KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Değişiklik

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Değişiklik

1 Sıra No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ

Resmi Gazete'de yayımlanan"KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12)"detayları yazımızın devamında yer almaktadır...

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDEDEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12)

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin "5.12.1.1. Yasal düzenleme ve istisnanın kapsamı" başlıklı bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Ayrıca, 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4490 sayılı Kanunun 12 nci maddesine ikinci fıkrasından sonragelmek üzere; “Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, gemi ve yatların, Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri aşamasında da uygulanır. Ancak,bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri halinde, bunların en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranır.” hükümlerini içeren üçüncü fıkra eklenmiştir.

Bu kapsamda, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlıgemi ve yatların 6770 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği27/1/2017 tarihinden itibaren bu sicildenterkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya başka suretlerledevrinden doğan kazançlar için de bu istisnadan yararlanılabilecektir. Öteyandan, yurt dışından ithal edilerek 4490 sayılı Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türk Uluslararası Gemi Sicilinekaydedilen 3.000 DWT’nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, özelyapılı gemilerde ise 300 grostonun) üzerindeki gemilerin, bu sicilden terkinedilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devrinden eldeedilecek kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için,en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmişolmaları şartı aranacaktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “32.2. İndirimli kurumlar vergisi”başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

32.3. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin(KOBİ) birleşmelerinde kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanması

6770 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle KurumlarVergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen beşinci fıkrada; “(5) 19 uncumaddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz vefiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklüktekiişletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretimfaaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminingerçekleştiği hesap dönemidahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretimfaaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisioranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, işkolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta veyüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmayaBakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyeMaliye Bakanlığı yetkilidir.” hükümlerine yer verilmiştir.

32.3.1. KOBİ tanımı

19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerinTanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar”başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, küçük ve ortabüyüklükte işletme, ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık netsatış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasınıaşmayan ve anılan Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklüktekiişletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler olaraktanımlanmıştır.

5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasınınuygulanması bakımından küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ); birleşmeningerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdameden ve aynı hesap dönemine ilişkin gelir tablosunda yer alan yıllık net satış hasılatı veya bu dönemin sonunda çıkarılanbilançonun aktif toplamından herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayanişletmeleri ifade etmektedir. Birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesapdöneminde ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam etme kriterinin tespitinde, sigorta bildirgeleriesas alınmak suretiyle hesaplanan yıllık ortalama çalışan sayısı dikkatealınacaktır.

Örnek: (A) Ltd. Şti. 2016 hesap döneminde vermiş olduğusigorta bildirgelerine göre on iki aylık dönem boyunca toplam 2.892 çalışanbildiriminde bulunmuştur. Ayrıca 31/12/2016 tarihli bilançosunun aktif toplamı 45.000.000.- TL olup2016 hesap dönemine ait gelir tablosuna göre net satış hasılatı34.000.000.-TL’dir.

(A) Ltd. Şti.’nin 2016 hesap dönemine ilişkin yıllıkortalama çalışan sayısı (2.892 / 12 = 241) 250’nin altında olduğundan ve budönemin sonunda çıkarılan bilançosunun aktif toplamı her ne kadar kırk milyonTürk Lirasının üzerinde olsa da yıllık net satış hasılatı kırk milyon Türk Lirasınıaşmadığından, 2017 yılında gerçekleştirilecek birleşmeler açısından (A) Ltd.Şti. Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının uygulamasında KOBİniteliğini haiz bulunmaktadır.

Bir kurum, 250’den az işçi çalıştırmakla birlikte, birönceki hesap döneminin sonu itibarıyla yıllık net satışları ve net aktiftoplamının her ikisi de kırk milyon TL’den fazla ise KOBİ kapsamındadeğerlendirilmeyecektir.

32.3.2. KOBİ birleşmelerinde kurumlar vergisi oranınınindirimli uygulanmasının şartları

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerikapsamında, KOBİ’lerin münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettiklerikazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanabilmesi için;

a) Birleşmenin, Kanunun 19 uncu maddesinin birincifıkrasında yer alan devir şartlarını taşıması,

b) Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması,

c) Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayisicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardanolması

şarttır.

32.3.2.1. Birleşmenin, Kanunun 19 uncu maddesininbirinci fıkrasında yer alan devir şartlarını taşıması

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasınınuygulaması bakımından birleşme, KOBİ’lerin Kanunun 19 uncu maddesinin birincifıkrası kapsamında gerçekleştirdikleri devirleri ifade etmektedir. Dolayısıyla,Kanunun 32 ncimaddesinin beşinci fıkrası hükümlerindenyararlanılabilmesi için birleşmenin, bu Tebliğin (19.1) bölümünde yapılan açıklamalarauygun olarak gerçekleştirilen devir niteliğinde olması şarttır.

32.3.2.2. Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasıhükümlerinin uygulanması bakımından birleşen kurumların KOBİ niteliğini taşımalarışarttır.

Buna göre, KOBİ niteliğinde olmayan kurumlarlagerçekleştirilen devirler dolayısıyla anılan fıkra hükümlerinden yararlanılmasımümkün bulunmamaktadır.

32.3.2.3. Birleşen kurumların devir tarihi itibarıylasanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal edenkurumlardan olması

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasıhükümlerinden sadece, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyleiştigal eden KOBİ’lerin yararlanmaları mümkündür. Bu kapsamda, birleşen kurumlarındevir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz olmaları ve fiilen deüretim faaliyetiyle iştigal etmeleri şarttır.

Dolayısıyla, sanayi sicil belgesini haiz olmaklabirlikte fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmeyen veya fiilen üretim faaliyetiyleiştigal etmekle birlikte sanayi sicil belgesini haiz olmayan KOBİ’ler, diğerşartları taşısalar dahi bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar.

32.3.3. Kurumlar vergisi oranının indirimliuygulanması

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasıkapsamında, şartları sağlayan KOBİ’lerin, birleşme tarihinde sona eren hesapdöneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminingerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetindenelde ettiği kazançlarına, Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli orandakurumlar vergisi uygulanacaktır.

Örnek: 1/8/2017 tarihinde KOBİ niteliğindeki (A) Ltd. Şti., KOBİ niteliğindeki mevcut (B)A.Ş.’ye Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasıkapsamında devrolunmuştur.

Buna göre,

a) (A) Ltd. Şti.’nin 1/1/2017-1/8/2017 kıst döneminde ve

b) (B) A.Ş.’nin de;

- 1/1/2017-31/12/2017 hesap döneminde,

- 1/1/2018-31/12/2018 hesap döneminde,

- 1/1/2019-31/12/2019 hesap döneminde

münhasıran üretim faaliyetlerinden eldeettikleri kazançlarına, Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasıkapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan, üretim faaliyetleri dışında eldeedilen kazançlar için kurumlar vergisi oranı indirimli olarakuygulanmayacaktır.

Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasıkapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanacak kazançlarmünhasıran üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar olduğundan, birleşilen kurumun muhasebe kayıtlarını üretimfaaliyetlerine ilişkin kazançlarını diğer kazançlarından ayrı olarak tespitine imkan verecek şekilde tutmasıgerekmektedir.

Devir tarihinden sonra, devir tarihi itibarıylafaaliyette bulunulan alanlardan farklı alanlarda üretim faaliyetlerinebaşlanılması halinde, bu yeni üretim faaliyetlerinden kalan süre içerisindeelde edilen kazançlara da söz konusu fıkra hükmü kapsamında kurumlar vergisioranı indirimli olarak uygulanabilecektir.

Ayrıca, birleşmeden sonra birleşilen kurumun KOBİ niteliğini kaybetmesimünhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisioranının indirimli olarak uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğegirer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları