Reddi Miras Başvurusu ve Dilekçe Örneği
Reddi Miras Davası Nasıl Açılır?

Reddi Miras Dilekçe Örneği

Türk Medeni Kanunu gereğince yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilmektedir.

Vefatı tarihinde murisin ödemeden aczi açıkça belirli ya da resmen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılmaktadır.

Mirası reddi 3 ay içerisinde yapılmalıdır. Reddi miras süresi yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmediği müddetçe murisin ölümünü öğrendikleri zaman ,vasiyetname ile atanmış mirasçılar için de murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlamaktadır.

Koruma önlemi olarak terekenin yazımı durumunda mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin Sulh Hakimi tarafınca kendilerine bildirilmesi ile başlamaktadır.

Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçmektedir. Bu mirasçılar için reddi miras süre kendilerinin miras bırakanına mirası geçtiğini öğrendikleri tarihten başlamaktadır.

Fakat bu süre kendilerinin miras bırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermemektedir.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Mirasın reddi, mirasçılar tarafınca Sulh Mahkemesine sözlü ya da yazılı beyan ile yapılmaktadır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir.

Sulh Hakimi sözlü ya da yazılı ret beyanını bir tutanak ile tespit etmektedir.

Reddi miras süresi içerisinde yapılan ret beyanı mirasın açıldığı yerin Sulh Mahkemesi tarafınca özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı eğer isterse reddi gösteren bir belge verilir kendisine.

Tutanak ile kütüğün nasıl tutulacağı tüzük ile düzenlenir.

REDDİ MİRAS DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE 

DAVACI: 


DAVALI: 


KONU : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir. 


AÇIKLAMALAR 


Babam …………………, geçirdiği trafik kazası neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı dört mirasçısından biriyim. 


Muris, sağ iken  fazlaca harcamalar yapmış ve mal varlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir. Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur. 


HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK, ilgili mevzuat. 


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları.


NETİCE ve TALEP: Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.


 …/…/… Davacı

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları