Tarımsal Destek Ödemeleri 2017 AÇIKLANDI
2017 Tarımsal Destek Ödemleri Ne Zaman?

Tarımsal Destekleme Ödemeleri

Tarımsal Destekleme Ödemeleri

Tarımsal Destek Ödemeleri 2017

Bu yazımızda uzun zamandır beklenen"Tarımsal Destekleme Ödemeleri 2017"konusu hakkında bilgiler sunacağız.

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2017 YILINDA TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/14)" ilişkin detaylar yazımızın devamında yer almaktadır..

TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2017 YILINDA TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/14)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde belirtilen yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına giren ve Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde 2016 yılında tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik için; 2017 yılında ödenecek fark ödemesi desteklerine konu ürünlerde çiftçinin alacağı bitkisel üretime konu destek ödemelerine ödeme zamanında bloke konulması,çiftçinin muvafakati ile ilgili şirkete aktarılması ve kalan kısmın çiftçiye ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,  25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

c) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olabilmek için gereken usul ve esasları yerine getiren ve fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle uğraşan tüzel kişileri veya başvuru tarihi itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş gerçek kişileri,

ç) Genel Müdürlük:Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

d) İcmal: Tarımsal destekleme uygulamalarını yürüten ilgili Genel Müdürlükler tarafından oluşturulan gerçek veya tüzel kişilere ait bilgiler ve ödeme miktarlarını gösteren listeleri,

e) Şirket: Elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketini,

f) Muvafakatname:EK-1’de örneği düzenlenmiş olan, destekleme lehtarı çiftçi ve Şirket tarafından karşılıklı imza ile tanzim edilen, çiftçinin borcuna karşılık meblağın Şirketin Banka nezdindeki hesabına aktarılmasına ilişkin talebini içeren imzalı belgeyi,

ifade eder.

Desteklemeödemelerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin uygulama

MADDE 4 – (1) Şirket, tarımsal sulamada elektrik kullanan ve alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile beraber alacak tutarını Bankaya iletir.

(2) Bakanlık tarafından Bankaya iletilen tarımsal destekleme ödemesine esas icmallerdeki çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile Şirket tarafından Bankaya iletilen elektrik borcu bulunan tüketicilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının eşleşmesi halinde, 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca destekleme bedeli blokeli hale gelir ve Banka bu bedelleri çiftçiye ödemez.

(3) Bloke konulmuş fark ödemesi desteklerine konu ürünlerde çiftçinin alacağı bitkisel üretim destekleme hakedişinin çiftçiye ödenebilmesi için, Şirketin borcun ödendiğini Bankaya bildirmesi gerekir. Bu bildirim yapıldıktan sonra destekleme alacağı hak sahibine ödenir.

(4) Çiftçinin,Bankaya müracaat ederek, Şirket tarafından bildirilen borcun karşılığı meblağın Şirket hesabına aktarılmasını talep etmesi halinde; usulüne uygun düzenlenmiş EK-1’de bir örneği yer alan Muvafakatnameye göre çiftçinin hak ettiği destekleme tutarından, Şirket tarafından Bankaya bildirilen borç miktarı kadar kısım Şirket hesabına aktarılır. Aktarım işleminden sonra çiftçinin bakiyea lacağı kaldığı takdirde kalan tutar çiftçiye ödenir.

Diğer işlemler

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, destekleme ödemesinin yapılacağını,planlama aşamasında Şirketçe bildirilen adrese elektronik olarak gönderir.

(2) Şirket,borçlulara ait bilgileri ve borç miktarlarını gösteren listeleri ödemeyapılmadan en geç üç iş günü önceden Bankaya iletir.

(3) Borca ilişkin itiraz Şirkete yapılır. Anlaşmazlık durumunda özel hukuk hükümleri uygulanır.

(4) Düzenlenen belgelerin içeriği ile ilgili hukuki sorumluluk, belgeyi düzenleyen tarafa aittir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğegirer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım veHayvancılık Bakanı yürütür.

 EKLER İÇİN TIKLAYINIZ...

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları