Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır?
Tasarrufun İptali Davası Nedir?

Tasarrufun İptali Davası Nereye Nasıl Açılır?

İcra İflas Kanununun 277. 284. maddeleri arasında tasarrufun iptali davası düzenlenmiştir.

Mevzuat düzenlemelerinde yer alan Tasarrufun İptali talebi dava yolu ile dile getirilir.

Tasarrufun iptal davasının amacı ise alacaklının mahkemeden borçlunun tasarrufunun geçersizliğine hükmettirilmesini istemesi ve bu yol ile alacaklının taşınmazın kayıt tahsisine gerek duymadan haciz ve satışını talep edebilmesidir.

Tasarrufun iptali davasını kısaca, malın borçlunun mal varlığına dahil olmasını engelleyerek icra takibi ile alacağın tahsil edilmesini sağlayan şahsi bir dava olarak ifade edebiliriz.

Tasarrufun iptali davalarına konu edilen tasarruflar genellikle borçlunun borcunu ödememek adına alacaklısından mal kaçırma niyeti ile yaptığı ivazlı ya da ivazsız tasarruf işlemidir.

Uygulamada dava süresince uyuşmazlık konularından biri de borçlunun gerçekleştirdiği tasarruf işleminin diğer tarafı olan 3.üncü kimselerin iyi niyetli oluşuna göre ve iyi niyetli olmayışına göre değişmektedir.

İyi niyetli 3.üncü kimselerin hak kazanımını kanunen korumaktadır.

Tasarrufun İptali Davası Şartları

Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için bazı koşul ve  şartların oluşması gerekir.

 Buna göre;

Alacaklının alacağına dair icra takibi ile ilgili şartlar bulunmaktadır.

İlk öncelikle takip tarihinde kesinleşmiş bir alacağın olması gerekmektedir.

Bu alacağın tahsili için başlatılan icra takibi kesinleşmiş olmalıdır.

Ayrıca borçlu olan kişi iptali istenen tasarrufun yapıldığı tarihte borçlu olmalıdır.

İlgili tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılması gerçekleşmesi gerekir.

İlgili borç içinde alacaklının elinde aciz vesikası bulunması lazımdır.

İcra dairesince verilen bu aciz vesikaları hiçbir harca tabi olmamaktadır.

İcra dairesinden temin edilebilecek aciz vesikaları, haciz tutanağı, ihtiyati haciz tutanağı, rehin açığı belgesi ve iflasla ilgili aciz belgeleri olabilir.

Dava şartları içerisinde yer alan aciz vesikasının ibrazı, dava esnasında, temyizde yani dava sonlanıncaya denk yapılabilmektedir.

Tasarrufun İptali Davasını Kimler Açabilir?

*Elinde geçici ya da kesin aciz vesikası olan her alacaklı yani alacağının bir kısmı ya da tamamını borçludan alamamış olan her alacaklı,

*Alacaklının mirasçıları statüsünde olan kişiler, 

*Alacak temlik edilmiş ise temellük eden kimse,

*İcra İflas Kanununun 245.maddesinde yer alan bizzat alacaklılar,

*İflas daireleri tasarrufun iptali davasını açabilmektedirler.

İyi niyetli 3.üncü kişilerin durumuna değinecek olur isek, tasarrufun iptali davası iyi niyetli 3.üncü kişilerin haklarını çiğneyemez. 

İyi niyetli 3.üncü kişi korunur.

Tasarrufun İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Yargıtay 15. H.D 2013 tarihli kararında tasarrufun iptali davalarında görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğunu ifade etmiştir.

Tasarrufun İptali Davasında Yetkili Mahkeme

Kanun tasarrufun iptali davaları için özel bir yetki belirlememiştir. 

Bu sebeple genel yetki kuralına bakmak gerekir.

 Bu kurala göre tasarrufun iptali davalarında davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olup, borçlu ile 3. kişilerinde yerleşim yeri mahkemelerinden birinde de dava açabilmektedir.

Tasarrufun İptali Davası Ne Zaman Açılır?

Tasarrufun iptali davasının açılma süresi beş yıl olmaktadır. Bu süre iptali istenilen işlemin yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Yani iptali istenen işlemin yapıldığı tarihten itibaren beş yıl sonra alacaklının açmak istemiş olduğu tasarrufun iptali davası açılamayacaktır.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları